Özet Bilgi

Dünyada artan nüfusun gelecekte gıda ve giyim ihtiyaçlarının karışalabilmesi için var olan toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir bir biçimde kullanılması elzemdir. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde dünya nüfusunun 10 milyarı aşması öngörülmektedir, öteki taraftan toprak ve su kaynakları yapılaşma, erozyon, kirlenme ve çölleşme gibi nedenlerden dolayı sürekli yok olmaktadır. Artan tarımsal faaliyetler neticesinde çevre de kirlenmektedir. Harran ovasında da sulamaya başladıktan sonra artan yoğun tarımsal faaliyetler ve uygun olmayan tarımsal aktiviteler nedeniyle (aşırı sulama, aşırı gübreleme, yoğun toprak işleme, sürekli kimyasal gübrelerin tercih edilmesi) sonucunda toprak kalitelerinde azalmalar olmuştur ve erozyon seviyeleri oldukça yükselmiştir. Dekar başına yaklaşık 3 kg’ lık bir azot yıkanması olduğu tespit edilmiştir. Üzerinde bulunduğumuz Harran ovasında ve diğer tarımsal alanlarda bu tür olumsuzlukları dengelemek amacıyla toprak ve su kaynaklarını koruyucu yönde, toprak kalitesini artırıcı ve bu şekilde de birim alandan elde edilecek verimi artırıcı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi takdirde ülke için oldukça önemli bir tarımsal potansiyele sahip Harran Ovası ilerde bahsedilen tarımsal ve çevresel sorunlara yenik düşecektir.


Başarı Ölçütleri

Sürdürülebilir tarım sistemlerinin kullanımı ve yaygınlaştırılması ile Harran Ovasında etkin olmayan, yanlış ve yoğun tarımsal aktiviteler sonucu toprak ve su kaynaklarında meydana gelen tahribatın önüne geçilmesi ve azaltılması.

Bu kapsamda;

Üniversitesi bünyesinde ortaya çıkan hayvansal, bitkisel ve diğer organik kökenli  atıklardan birleşiminden bir biyogaz ve kompost tesisi kurulması.

Kampüs içinde yer alan Zeytin yağı fabrikasından çıkan atıkların posa ve pirina kısımlarının toprakda organik madde kaynağı olarak kullanımının araştırılması.

Bitkisel atıklardan biochar (biyokömür) elde edilmesi için bir unite (reaktör) oluşturulması.

Harran Ovası Pamuk - Pamuk Tarımında Farklı Yem Bitkisi Kombinasyonlarının denenmesi, Farklı Toprak işleme ve  Ekim Sistemlerinin  Kullanım Etkinliği Yönünden Karşılaştırılması.

Azaltılmış ve sıfır toprak işleme sistemlerinin başlıca bitki desenlerinde yaygınlaştırılması.

Toprak kalitesi izleme laboratuarının oluşturulması.

Harran ovasında uygulanan aşırı gübreleme oranlarının bitkilerin ihtiyaç duyduğu optimum seviyelere çekilmesi ve gübre kullanım etkinliğinin artırılarak yüzey ve derine olan besin elementi kayıplarının azaltılması.

Geleneksel inorganik gübre kullanımına alternatif olarak organik kökenli gübre ve toprak iyleştirici materyallerin kolayca temini ve kullanımının teşvik edilmesi

Birim alandan elde edilen verimin artırılması.

Akıllı tarım sistemlerine altyapı hazırlanması.

Biyolojik mücadele ajanlarının yetiştirilmesi ve pazarlanması.

Alternatif sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve sulama etkinliğinin arttırılması.

Alternatif bitkisel üretimin (aromatik bitkiler, yağ bitkileri ve yem bitkileri) bitki desenine yerleştirilmesi.

Girdi maliyetlerinin azaltmak  (Gübre kullanımı, Tarım makinalarının kullanımı)

Üreticilerin iyi tarım uygulamaları hakkında bilinçlendirmek ve yaygınlaştırmak

Erozyonun azaltılması.

Yoğun tarımsal aktiviteler nedeniyle meydana gelen çevre kirliliğinin azaltılması.

 


Yürütücüler

Prof.Dr. Ali Volkan BİLGİLİ


Anahtar Kelimeler

Toprak, Su, Toprak Kalitesi, Harran Ovası, Çevre Kirliliği, Aşınma, Erozyon, Gübreleme, Toprak işleme


B Planı


AMAÇ

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak diğer ilgili birimler ve diğer paydaş kurumlarla ovadaki toprak ve su kaynaklarıyla ilgili olan sorunlara yönelik çözüm üretmek amacıyla projeler geliştirmektir. Amacımız toprak kayıplarını azaltmak, birim alandan elde edilen verimi artırmak, toprak kalitesini yükseltmek, gübre kullanımını ve diğer girdileri (toprak işleme vs.) optimum seviyelere çekmek, alternatif bitki desenlerini yaygınlaştırmak (ekim nöbeti) ve su kaynaklarındaki kirliliği azaltmaktır. Ayrıca ekstrem iklim koşulları ve değişimlerine yönelik uygun bitkisel üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. 


B Planları

Sürdürülebilir tarımda meydana gelecek düşük karlılığın, üretilen ürünlere katma değer katılarak pazarlanması

Sürdürülebilir tarım ürünleri borsasının oluşturulması

Alternatif olarak iyi tarım uygulamalarının adapte edilmesi

 


İş Birliği Yapılacak Kurumlar