Özet Bilgi

Hemşirelikte profesyonelleşmenin başta gelen koşulu kuşkusuz bilimi ve bilimsel yöntemi yeterince anlamak ve mesleğe yansıtmaktır. Hemşirelikte bilimsel yöntem kullanılarak yapılan araştırmalar gelecekte hemşireleri deneyimlere dayalı kararlardan kanıta dayalı karar verme bilincine taşıyacak ve kendi bilgisini üreten hemşirelik, bilginin bilimsel değeri ve kullanımı konusunda daha fazla sorumluluk alacaktır. Hemşirelik araştırmaları hemşirelik bilgi birikiminin sürekli geliştirilmesinde hayati bir önem taşımaktadır. Hemşirelik bilim ve sanattan oluşan uygulamalı bir bilimdir. Uygulamalı bir disiplin olan hemşirelik mesleğinde yapılan araştırmalar, teorik bilgiyi artırmakta ve hemşirelik uygulamaları için güçlü bir bilimsel taban oluşturmaktadır. Hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu bütün alanlarda (Hastane, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, okullar, rehabilitasyon merkezleri, işyerleri vs.) uygulayıcı hemşirelerin profesyonelleşmesi, otonomi kazanmaları ve daha üst düzey sorumluluk bilincine ulaşmalarını sağlayan ve uygulamaya araştırma kültürünü yerleştiren en geçerli yol uygulama alanlarında yapılacak araştırmalardır. Araştırmalar sonucunda mesleğe özgü bilimsel birikimin artması hemşireliğin ilerlemesini sağlamakta, bakımın daha etkili-verimli sunulmasına zemin hazırlamaktadır. Hemşirelerin bireylerin sağlını koruma ve geliştirme, hastalıkları önleme, tanı, tedavi, ve rehabilitasyon sürecinde birçok rolü bulunmaktadır. Sağlık bakım hizmetinin insan onuruna yakışır bir düzeyde sunulması, hemşirelik hizmetlerinin her alanda (sağlıklı ve hasta bireylerin bulunduğu bütün alanlar) hemşirelik rollerinin başarısı ile doğru orantılıdır.


Başarı Ölçütleri

 • Akademisyen ve klinisyen hemşirelerin birlikte yapacağı araştırmalar üretmek.
 • Proje grupları oluşturularak, ulusal veya uluslararası düzeyde projeler yapmak (Avrupa Birliği, Tubitak vs.)
 • Kanıt temelli çalışmalar yoluyla elde edilen sonuçları bakıma yansıtmak
 • Hasta bakımını standardize etmek, hemşirelerin bakım yükünü azaltmak
 • Hastaların hastanede kalış süresini azaltmak, maliyeti düşürmek
 • Donanımlı hemşirelik öğrencisi yetiştirmek.
 • İlimizde meme kanserine yönelik epidemiyolojik veriler elde etmek, veri bankası oluşturmak
 • İlimizde mobil hizmeti yaygınlaştırarak ve tele-sağlık uygulamaları yolu ile meme kanseri tarama programlarına katılım oranlarını arttırmak
 • İlimizde meme kanseri mortalite oranlarının ve meme kanseri görülme sıklığını azaltmak
 • İlimizde meme kanseri risk faktörlerinin azaltmak
 • İlimizde meme kanserini önlemeye yönelik sağlığı geliştirici davranışları arttırmak (egzersiz yapma, sağlıklı beslenme, stres yönetimi…..).
 • İlimizde bebek ölüm oranlarını azaltmak 
 • Kadın ve üreme sağlığına yönelik yapılan hizmetlerin etkinliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak ve çalışmalarla birlikte elde sonuçların hayata geçirilmesini sağlamak.
 • İlimizin sağlık düzeyinin ortaya çıkartılması, var olan sağlık düzeyinin bir üst düzeye çıkarılması
 • Hemşirelerin motivasyonunu arttırmak
 •  

 


Yürütücüler

Doç. Dr. Selma KAHRAMAN


Anahtar Kelimeler

Sağlıklı Yaşam, Çocuk, Çocuk İhmali Ve İstismarı, Anne Sütü, Anne Baba Eğitim Programı, Kadın Sağlığı, Üreme Sağlığı, Toplum Sağlığı, Koruyucu Hizmetler, Sağlığın Geliştirilmesi, Meme Kanseri, Erken Tanı, Sağlığı Koruma Ve Geliştirme, Hemşirelik, Evde Bakım, Aplikasyon, Tele-Sağlık, Fizyoterapi, Lenfödem, Meme Kanser, Antikanserojenik Etki, Kombinasyon Tedavisi, Hücre Kültürü.


Grup Tanımı

 

Çalışma grubu bütün çalışma gruplarının grup tanımlarında yaptığı çalışmaların yürütülmesinden sorumludur.  


Amaçlar

Bilinçli ve sağlıklı toplum oluşmasını hedefleyen, toplumun/bireyin sağlık durumunu koruyan, geliştiren, önleyen, gerektiğinde tedavi ve bakıma katkı sağlayan çalışmalar yapmak.

Çocukların anne sütü ile beslenme oranlarının artırılması, sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması, ihmal ve istismarın önlenmesi, anne baba eğitim programlarının geliştirilmesi ve çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında çalışan hemşirelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak

Kadın sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktır. 

Meme kanserini önleme, tanı, tedavi ve rehabilitasyonu sağlayacak, yaşam kalitesini arttıracak, toplumun ruh sağlığını iyileştirecek araştırmalar yapmaktır.


B Planları

Gerek yurtiçi ve gerekse de yurtdışı üniversitelerden benzer çalışmalarda bulunan ve altyapısı güçlü olan gruplarla ortak proje arayışında bulunmak, Grubu büyüterek yapılacak işlerde herkesin yükünü azaltmak bu şekilde yapılan işin kalitesini arttırmaktır.


Yaygın Etki

Çocuk çalışma grubu kapsamında yapılacak projelerle çocuk sağlığının sürdürülmesi  amaçlanmaktadır.  Anne sütünün bebeğe ve anneye olan faydaları konusunda toplumda farkındalığının arttırılması sağlanacaktır. Anne sütünün önemine dikkat çekmeye yönelik annelere verilecek olan eğitim programları ile annelerin bilinçlendirilmesi sağlanarak bebeklerin anne sütü alma oranlarını artırılarak önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ülkemizde ebeveynlerin çocukları ihmal ve  istismardan korunmaya yönelik eğitim programı ile bilinçlendirilmesi sonucunda konuya ilişkin toplumsal duyarlılığın artmasına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılacak olan bu eğitimlerde çocuklar ile ortak dili konuşabilmeleri ve hareket edebilmeleri için ebeveynler (anne ve babalar) ve öğretmenlere de araştırma kapsamında eğitimler verilecek olması önemli bir yaygın etkidir. Kurumlarla iş birliği yapılarak dezavantajlı gruptaki çocuklara yönelik önleyici iyileştirici çalışmalarla topluma kazandırılması sağlanacaktır. Aile eğitim programları ile çocuklarının sağlıklı ailelerde büyümeleri sağlanacaktır.

İçinde bulunduğumuz toplumda kadın sağlığı açısından risk olabilecek faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin minimize edilmesi veya ortadan  kaldırılmasıyla birlikte kadınların morbidite ve mortalite oranları azalacaktır. Kadınların, eşlerinin ve hatta  diğer aile üyelerinin bu risk faktörleri hakkında bilgilendirilmesi yolu ile de doğrudan kadın sağlığı, dolaylı olarak da toplum sağlığı yükseltilmiş olacaktır. Sağlıklı ve bilinçli kadınların varlığı ile birlikte sağlıklı çocuklar dünyaya gelecek ve toplumun refah düzeyi daha da artacaktır. Hem kadın hem de doğacak çocuklar açısından morbidite ve mortalite oranlarının azalmasıyla birlikte iyileştirici tedavi giderleri azalacak, böylece hem aile hem de ülke ekonomisine katkıda bulunulmuş olunacaktır. Ayrıca yapılan çalışmalarla birlikte elde edilen sonuçlar ilgili kurumlarla paylaşılacak ve multidisipliner hizmet anlayışı ile gerekli iyileştirici  ya da geliştirici faaliyetler sürdürülecektir. Özellikle sağlık bakım profesyonellerinin daha etkin ve daha nitelikli hizmetler sunması konusunda belirleyici olunacaktır.

Bireylerin meme kanseri ve kanser tarama yöntemleri konusunda farkındalığının arttırılması yolu ile taramalara katılım oranları artacaktır. Böylece meme kanseri erken dönemde tespit edilecek hem bireylerin hayatta kalma şansları artacak hem de sağlık harcamaları azalacaktır. Bunun yanında hastanede kalma süresi kısalacak, hem bireysel hem de kurumsal bazda maliyet düşecektir.   

Evde bakım konusunda yapılan girişimler ve araştırma sonuçları, birlikte çalışılan ve sağlık hizmeti sunan kurumların evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayacak, bu durum hastaneye yatış oranlarını azaltacaktır.

Çalışmalardan elde edilen veriler ili temsil niteliği taşıyacaktır. Bu veriler ilgili kurumlar ile paylaşılacak, kurumların sağlık hizmeti planlamasına katkı sağlayacaktır.

Akademik ve klinik işbirliği ile yapılan çalışma sonuçları hastanelerde bakım maliyetini düşürecek hizmetlerin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Ayrıca lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirilerek alan bazlı uzmanlaşmış insan gücünün arttırılması sağlanacaktır.


Araştırma Ekibi

Harran Üniversitesi Personelleri

 Prof.Dr. Halil ÇİFTÇİ    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Doç.Dr. Hülya KARATAŞ  (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Doç.Dr. Fatma ERSİN  (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Doç. Dr. Selma KAHRAMAN (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Doç. Dr. Fatma KORUK (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dr.Öğr. Üyesi. Arzu TİMUÇİN (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mert KARTAL (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Derya TÜLÜCE (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dr.Öğr. Üyesi. Duygu KEMER (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Öğr. Gör. Dr. Abdullah TAŞKIN (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Öğr. Gör. Rabia KÜRÜMLÜOĞLUGİL (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Öğr. Gör. Fatih ENZİN (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Öğr. Görevlisi İbrahim Caner DİKİCİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Öğr. Gör. Yasemin YILMAZ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Öğr. Gör. Feray BUCAK (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Öğr. Gör. Nilgün OKŞAK(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Öğr. Gör. Filiz SOLMAZ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Öğr.Gör. Fatma Bozdağ(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Öğr. Gör. Zeliha TURAN(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Arş. Gör. Mehmet Emin DÜKEN(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Araş.Gör. Kadriye Şahin(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Araş.Gör. Betül Bay(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

Diğer Fakülte/Üniversitelerden Araştırmacılar

Prof.Dr.Hasan Kandemir

Prof.Dr.Nursan Çınar

Prof.Dr.Candan Öztürk

Prof.Dr. Firdevs Erdemir

Prof.Dr.Ayşegül İşler Dalgıç

Prof. Dr. İbrahim KORUK (Tıp Fakültesi Halk Sağlığı)

Prof. Dr. Kafiye EROĞLU (Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)

Doç. Dr. Cantürk ÇAPIK (Atatürk Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Suzan HAVLİOĞU (Sağlık Hizmetleri MYO)

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ERİŞ (Sağlık Hizmetleri MYO)

Dr. Öğr. Üyesi Nihal GÖRDES Aydoğdu (Erzurum Teknik Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aygül KISSAL (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Dr.Öğr.Üyesi Abdullah Solmaz

Dr. Öğr. Üyesi Burcu BEYAZGÜL (Tıp Fakültesi Halk Sağlığı)


İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

 

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü (Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri vs.)

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Belediyeler

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM)

Üniversiteler

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezleri

Dernekler ve Sivil Toplum Örgütler


Çalışma Takvimi

Devam ediyor


Proje Bütçesi

Devam ediyor. 


Yayınlanmış çalışmalar

Çalışma gruplarında yer alan projeler, yayınlar. 


İletişim

Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik Bölümü

Email: skahraman1308©gmail.com