Özet Bilgi

GAP alanında bölge ihtiyacını giderecek tohumluk, fide-fidan üretiminde biyoteknoloji, fizyoloji, beslenme ıslah ve genetik, yetiştirme teknikleri, bitki hastalık ve zararlıları, abiyotik faktörler, tarım ekonomisi, tarım alet makine ve teknolojileri, tarım makinaları enerji ve teknolojileri, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme alanlarını kullanarak bölgede tarımla ilgili sorunları çözmek ve çözüm önerileri ile üretimi arttırma yoluyla gayri safi milli hasılaya katkıda bulunmak.


Başarı Ölçütleri

 
 • Bitkilerin su, tuz, ağır metal stresi olan alanlarda bitkilerin yetişebilme olanaklarını artıracak uygulamaların test edilmesi, bununla en az % 20-30 arasında daha fazla verim artışı sağlamak.
 •  
 • Bitkisel üretimde karşılaşılan gübreleme, bitki besin elementleri azlığı veya çokluğuyla ilgili konularda yeni stratejilerin geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılmasıyla bitkisel üretimde % 20 ve daha fazla artış sağlamak.
 •  
 • Hassas tarım tekniklerin pratiğe aktarılması ve bu şekilde bitki veriminin artırılması yanı sıra kullanılan girdilerin %20 oranında azaltılması.
 •  
 • Hastalık etmenini yok etme ya da, azaltma olarak bilinen kültürel, fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerin uygulanabilirliğini %25 oranında arttırmak.
 •  
 • Bitkiyi bağışıklı ya da dayanıklı kılma yöntemlerinden uyarılmış dayanıklılık ve dayanıklı çeşit geliştirme programlarını bölge koşullarında uygulanabilir hale getirmek.
 •  
 • Bitki hastalıkları ile mücadelede bütünleşik mücadele yöntemlerinin uygulanmasının üretici tarafından sürdürülebilir kılmak.
 •  
 • Hastalıkları tanılama tekniklerini %30 oranında daha hızlı yapabilecek düzeye çekmek.
 •  
 • Bölgede tüketilen çeşitli son ürünlere uygun olarak tarla bitkilerinde tescilli çeşit sayısını arttırmak.
 •  
 • Tarla bitkilerinde aşırı üst gübreleme 10-12 kg/da saf N uygulamasının 3-6 kg/da azaltılmasını sağlamak.
 •  
 • Ekmeklik buğdayda hiç olmayan tarla paçalları şeklinde üretimin önümüzdeki 10 yıl içinde üretimdeki payının % 20 ye çıkarılması,
 •  
 • Enerji bitkilerinde agronomik ve fizyolojik çalışmalar yürüterek verimi artırmak ve üretimi teşvik etmek,
 •  
 • Şanlıurfa meralarının veriminin 30 kg/da'dan 70-120 kg/da'a yükseltilmesi
 •  
 • Su tasarrufu sağlayan modern sulama sistemlerimi yaygınlaştırmak, böylece mevcut kaynaklar ile sulanan arazi miktarını artırmak,
 •  
 • Sulama suyunu etkin kullanmayı sağlayarak birim hacim sudan elde edilen verimi en az %30 artırmak,
 •  
 • Sera içi bitkisel üretimde sulama uygulama programlarının ortaya konması ve bu programın üreticiler tarafından kullanılması,
 •  
 • Bölgenin iklim koşullarına uygun büyükbaş veya küçükbaş hayvan barınak tiplerinin geliştirilmesi ve uygulanması,


Yürütücüler

Prof.Dr. Mehmet Ertuğrul GÜLDÜR


Anahtar Kelimeler

Sera fizyolojisi,moleküler biyoloji, doku kültürü, besleme fizyolojisi, kışlık sebze, yazlık sebze, ılıman iklim, subtropik iklim, akdeniz myveleri, üzümsü meyveler, süs bitkileri, sebze genetik, meyve genetik, bağ genetik, mantar yetiştiriciliği, sebze işleme, meyve işleme, üzümsü meyve işleme, fungal hastalıklar, viral hastalıklar, bakteriyel hastalıklar, yabancı otlar, biyolojik mücadele, biyoteknoloji, abiyotik faktörler, meyve zararlıları, hububat zararlıları, sebze zararlıları, biyoteknik mücadele, akaroloji, nematoloji, depo zararlıları, hayvansal ürün işletmeciliği, tarımsal yayım ve kırsal kalkınma, tarımsal örgütlenme, bitkisel ürün işletmeciliği, tarım ve çevre, kırsal sosyoloji, tarıma dayalı sanayi işletmeciliği toprak işleme makinaları, ekim dikim ve gübreleme makinaları, tarımsal savaş mekanizasyonu, hasat harman mekanizasyonu, hayvansal üretim mekanizasyonu, sulama mekanizasyonu, tarım alet ve makinaları konstrüksiyon ve imalatı, güç ve kuvvet makinaları, tarımda alternatif enerji ve teknolojileri, sera mekanizasyonu, sulama uygulamaları, su kaynakları planlaması, su yönetimi ve işletimi, etkin su kullanımı, drenaj sistemleri ve planlanması, çorak toprakların ıslahı, marjinal suların kullanımı, hayvan barınakları, seracılık, biyogaz tesisi, hidroloji, toprak koruma, endüstri bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, serin iklim tahılları ve yemeklik tane baklagiller, çayır mera ve yem bitkileri, bitkilerde stres, ekolojik stres ve ağır metal stresi, bitki besin elementi stresi, toprak bitki ve su ilişkileri, karbon döngüsü ve küresel ısınma, sera gazı salınımı, toprak verimliliği ve kalitesi, fitoremediasyon, biyolojik gübre etkinliği, toprak biyoteknolojisi, toprak bozunum ve kalitesi, toprak ve su yönetimi, erozyon, uzaktan algılama ve cbs sistemleri, toprak etüt ve haritalama, akıllı tarım, toprak ve bitki snsörleri, hassas tarım, rizosfer dinamiği.