Meyve-Sebze Araştırma Grubu

Başarı Ölçütleri


Yürütücüler


Anahtar Kelimeler

Meyve, sebze, antioksidan, fenolik madde, meyve suyu, konserve, kurutma, içecek, baharat, geleneksel gıda, şeker, şekerleme, çay, kahve


Özet Bilgi

Bu grupta meyve ve sebzeler işlenmesi, yeni ürünlere dönüştürülmesi, fonksiyonel özellikleri ve muhafazası, geleneksel ürünlerin sürdürülebilir gıdalara ve teknoljik ürünlere dönüştürülmesi çalışılmaktadır.


Grup Tanımı

Meyve-sebzeler insan beslenmesinde büyük öneme sahiptirler. Gerek vitamin ve mineral ihtiyaçlarının karşılanması, gerekse sindirim sistemi için önemli olan bitkisel lif ihtiyacının sağlanması bakımından en önemli kaynaklardır. Ayrıca meyve-sebzeler antioksidan ve fenolik maddeleri içerdiklerinden sağlık açısından da büyük önem arz ederler. Meyve sebze araştırma grubu insan sağlığı ve beslenme açısından son derece önemli olan bu ürünlerin yeni ve fonksiyonel ürünlere dönüştürülmesi ve sürdürülebilir dayanıklı ürünlere dönüştürülmeleri üzerine araştırmalar  yapmak ve yeni ürünler geliştirmek üzere kurulmuştur.


Yürütücüler

  • Prof.Dr.İbrahim Abdülhey HAYOĞLU Eposta: ihayoglu@harran.edu.tr 
  • Prof.Dr.Hasan VARDİN Eposta: hvardin@harran.edu.tr 
  • Prof.Dr. A.Ferit ATASOY Eposta: fatasoy@harran.edu.tr 
  • Doç.Dr.Mehmet KARAASLAN Eposta: mehmetkaraaslan@harran.edu.tr
 


Araştırma Ekibi

Prof.Dr.Şerafettin ÇELİK   Eposta: scelik69@harran.edu.tr 
Doç.Dr.Ali YILDIRIM                            Eposta: ayildirim@harran.edu.tr 
Dr.Öğretim Üyesi Eyyüp KARAOĞUL          Eposta: e.karaogul@harran.edu.tr 
Arş.Gör.Bülent BAŞYİĞİT                         Eposta: bulentbasyigit@harran.edu.tr
Mehmet Şükrü KARAKUŞ                            Eposta:  sukrukarakus@harran.edu.tr
Seyfettin POLAT (Doktora Öğr. - Gaziantep Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü)
 
 


Amaç

Meyve ve sebzeler sağlık ve beslenme açısından büyük öneme sahip olup çabuk bozulabilen mevsimsel ürünlerdir. Dolayısıyla meyve-sebzelerin hasattan sonra özellikleri kaybolmadan çabucak işlenerek danıklı hale getirilmeleri gerekir. Bu bağlamda grubun amacı; Meyve ve sebzelerin yeni fonksiyonel ürünlere dönüştürülmesi, dayanıklı hale getirilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması konularında araştırmalar yapmak ve uygulamaktır.


Başarı Ölçütleri

Meyve ve sebzelerden yeni ürünler elde edilmesi ve bunların dayanıklı hale getirilmesi,

 Geleneksel ürünlerin teknolojiye aktarılması ve yeni ürünler elde edilmesi.

Bu konularda lisans, yükseklisans ve doktora öğrencilerinin yetiştirilmesi,

Yapılan çalışmalardan uluslar arası dergilerde yayın yapılması ve/veya B planı olarak elde edilen verilerin  yurt içi hakemli dergilerde ve uluslar arası kongrelerde sunulması.


Yaygın Etki

Meyve ve sebzeler kısa ömürlü hassas ve mevsimlik ürünlerdir. Bunların dayanıklı fonksiyonel ürünlere dönüştürülmesi ile tarımda sürdürülebilirlik sağlanacağı gibi üretici de korunmuş olacaktır. Bu ürünlerin işlenmesi ile sanayici daha çok kar edecek ve ülke ekonomisi için katma değer sağlanacaktır. Ürünler daha iyi muhafaza edilebileceğinden ve yeni fonksiyonel ürünler üretileceğinden toplum sağlığı da korunmuş olacağı gibi gıda ürün yelpazeside genişletilmiş olacaktır. Böylece sanayici için uluslar arası ticarette rekabet gücü artacaktır. Ayrıca bu sırada eğitim verilen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bilgi ve becerileri de arttırılacağından ülkemizin yetişmiş insan gücüne de katkı sağlanmış olacaktır.


İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Gıda işleme üzerine çalışan özel sektöre ait işletmeler

Gaziantep Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü


Araştırmacı Davetine Açık Pozisyonlar

Meyve sebze işleme

Geleneksel ürünler

Fonksiyonel ürünler


Çalışma Takvimi


Proje Bütçesi


Yayınlanmış Çalışmalar

HAYOGLU, I. KOLA, O.  KAYA, C., ÖZER, S. and TURKOGLU, H. 2009. Chemıcal And Sensory Propertıes Of Verjuıce, A Tradıtıonal Turkısh Non-Fermented Beverage From Kabarcık And Yedıveren Grapes. Journal of Food Processing and Preservation 33: 252–263

HAYOĞLU, İ., BAŞYİĞİT, B., DİRİK, A. 2017. Tane Nar İlaveli Lokum Üretimi Ve Vakum Ambalajlamanın Raf Ömrü Üzerine Etkisi. Gıda (The Journal of Food). 42. 5. 553-560.

 HAYOĞLU, İ., ÇELİK, Ş., TÜRKOĞLU, H., BAŞYİĞİT, B., ÜNVER, N. 2017. Effects Of Lıcorıce On Some Selected Propertıes Of Ice Cream. Hacettepe J. Biol. & Chem., 45. 3. 365–370.

BAŞYİĞİT, B., HAYOĞLU, İ., ATASOY A. F. 2017. Kekik Esansiyel Yağı Ve Mikroenkapsülasyon Uygulamaları. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi (Batman University Journal of Life Sciences). 7. 1/2. 63-70.

KOLA, O., HAYOGLU, İ., TÜRKOĞLU, H., PARILDI, E., Ak, B.E., AKKAYA, M.R. 2018. Physical and Chemical Properties of Some Pistachio Varieties (Pistachio vera L.) and Oils Grown Under İrrigated and Non-İrrigated Conditions in Turkey. Quality Assurance and safety of Crops & Foods. 10. 4. 383-388.

BASYIGIT, B. and HAYOGLU, I. 2019. Lıquorıce (Glycyrrhıza glabra L.) Root Sherbet (Extract): Mıcroencapsulatıon And Storage Stabılıty. Acta Alimentaria, 48. 1. 76–85.

KORKMAZ A.,, HAYALOGLU A. A., ATASOY A. F., 2017. Evaluation of the volatile compounds of fresh ripened Capsicum annuum and its spice pepper (dried red pepper flakes and isot). LWT - Food Science and Technology, 84, 842-850.

AYDOGDU M. H., A.F. ATASOY, M. E. EREN. 2018. Why Producers Use Different Varieties in Production? Red Pepper (Isot) Sampling of GAP-Sanliurfa, Turkey. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 20 (8-1) 88-94.

AYDOGDU M. H., A.F. ATASOY,, H. PARLAKCİ DOGAN, M. E. EREN, G. SEVİNC, N. Kucuk, A. R. 2018. Manci. Factors affecting consumers' demands on local products produced from different varieties: Red pepper (isot) sampling, Şanlıurfa-Turkey. International Journal of Advances in Management, Economics and Entrepreneurship (IJAMEE). 5 (11) 1-9.

KORKMAZ, A., M. H. AYDOĞDU, N. MUTLU, A. F. ATASOY. 2016. “Geleneksel ve Fabrikasyon Yöntemiyle Üretilen İsot Baharatlarının Bazı Fizikokimyasal ve Renk Özelliklerinin Belirlenmesi”, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 20 (3), 204-213.

AYDOĞDU, M. H., A. F. ATASOY, M. E. EREN, N. MUTLU, 2016. “Şanlıurfa İsot Biberinin Pazarlama Kanallarındaki Durum tespiti: satıcılar örneklemesi”, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 20 (4), 290-300.

VARDİN, H., YILMAZ, F.M. 2018. The Effect Of Blanching Pretreatment on the Drying Kinetics, Thermal Degradation of Phenolic Compounds And Hydroxymethyl Furfural Formation In Pomegranate Arils. Italian Journal of Food Science. 30(1),156-169 Doi:http://dx.doi.org/10.14674/IJFS-947 (SCI, SCI-Expanded).

ALİHANOĞLU, S., EKTİREN, D., AKBULUT, Ç., VARDİN, H., KARAASLAN, A., KARAASLAN, M. 2018. Effect of Oryctolagus cuniculus (rabbit) rennet on the texture, rheology, and sensory properties of white cheese. Food Sci.& Nutrition,00, 1-9. Doi:https://doi.org/10.1002/fsn3.649 (SCI, SCI-expanded).

DAGHAN, S.,  YİLDİRİM, A., YİLMAZ, F.M., VARDİN, H.,  KARAASLAN, M., 2018. The Effect Of Temperature And Method Of Dryıng On Isot (Urfa Pepper) And Its Vıtamın C Degradatıon Kınetıcs. Italıan Journal Of Food Scıence.  30(3),  504-521(SCI, SCI-Expanded).

 YILMAZ, F.M., GÖRGÜÇ, A., KARAASLAN, M., VARDIN, H.,  BILEK, S., UYGUN, Ö., BIRCAN., C.  2018. Sour Cherry By-products: Compositions, Functional Properties and Recovery Potentials – A Review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition.  DOI: 10.1080/10408398.2018.1496901 (SCI, SCI-Expanded).


İletişim

Harran Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi  Gıda Mühendisliği Bölümü

  Osmanbey Yerleşkesi  -  Şanlıurfa