Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri Araştırma Grubu

Özet Bilgi

Bal arısı morfolojisi, bal arısı genetiği, ana arı yetiştirme, ana arı kalitesi, arıcılık ürünlerinin üretim teknikleri, arı ürünlerinin kalite kriterlerinin belirlenmesi, arıcılık ürünlerinin farmakolojik, biyokimyasal ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi, hastalık ve zararlı mücadelesinde alternatif koruma ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, arı ürünlerinin çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılması, bilinçli arı yetiştiriciliğinin arttırılması amacıyla arıcılık eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, sürdürülebilir ve organik arıcılık sistemleri ile ilgili çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.


Başarı Ölçütleri

 Bilinçli arı yetiştiriciliğinin sağlanması,

Ana arı yetiştirme tekniklerinin arıcı düzeyinde geliştirilmesi,

Yerli bal arısı genotiplerinin seçim ve ıslah programları oluşturulması,

Yerli ve sertifikalı ana arı üretim sisteminin geliştirilmesi,

Belli aralıklarla yerel yetiştiricilere arıcılık, arıcılık ürünleri ve hastalık-zararlı mücadelesi ile ilgili güncel bilgilendirme yapılması,

Bal arısı hastalıklarında; tarama, teşhis, biyolojik ve fiziksel alternatif tedavi seçeneklerinin araştırılması,

Arıcılık ürünlerinin kalitesinin arttırılması, üretim teknikleri geliştirilmesi ve monofloral bal üretiminin yapılmasının sağlanması,

Arı ürünlerinin çeşitli hastalıkların tedavisinde etkilerinin ve takviye gıda olarak kullanım olanaklarının araştırılması konularında projeler hazırlayarak kapsamlı çalışmalar yürütmek ve elde edilen bilgilerin yayın, kitap, yayım ve eğitim faaliyetleriyle paydaşlara aktarılması başarı ölçütlerimizdir


Yürütücüler

Prof. Dr. Füsun TEMAMOĞULLARI Dr. Öğr. Üyesi Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR


Anahtar Kelimeler

Arı yetiştiriciliği, bal, bal mumu, ana arı, arı sütü, propolis ve arı zehri, sağlıklı arı ürünü, arı hastalıkları, tedavi


Amaç

Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri Çalışma Grubunun temel amaçları; yörenin iklim ve ekolojik koşullarına uygun bal arısı genotiplerinin fizyolojik, davranış ve morfolojik özellikleri bakımından belirlenmesi ve testler sonucunda ana arı üretimi sağlamak, arıcılık ürünlerinin üretiminin yaygınlaştırılması ve kaliteli, sağlıklı ürün üretimi bakımından arıcı düzeyinde teşvik edici çalışmalar yürütmek, yöresel arıcılık ürünlerinin biyokimyasal, fizyolojik ve farmakolojik özelliklerinin tanımlanması, hastalık ve zararlı mücadelesinde alternatif sağlık koruma ve tedavi yöntemleri geliştirmek, arıcılık eğitimleri, sürdürülebilir ve organik arıcılık sistemlerinin benimsenmesinde yol gösterici olmaktır.

 


Genel Bilgi

Bal arıları ekolojik ve ekonomik öneme sahip, süper organizma olarak tarif edilen ve koloniler halinde yaşayan sosyal böceklerdir. Arıcılık, ülkemizde ticari amaçla yapılagelen, değerli ve çeşitli arıcılık ürünleri elde edilebilen önemli bir hayvancılık faaliyetidir ve arılı kovan sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almaktayız. Bununla birlikte ülkemizin sahip olduğu bal arısı alt türleri bakımından genetik zenginliği, floral ve topografik çeşitlilik ve çam balı üretim alanlarımız arıcılık için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Ancak hem koloni başına bal verimi hem de polen, arı sütü, arı zehri ve propolis gibi değerli arıcılık ürünlerinin üretim miktarı yeterli düzeyde görülmemektedir. Bunun başlıca sebepleri:

- Yörelere uygun genotiplerle arıcılık yapılmaması,

- Kaliteli, sağlıklı ve genç ana arı kullanımının öneminin kavranmamış olması,

- Ana arı üretiminde kalite kriterlerinin tanımlandığı bir sertifikasyon programı olmaması,

- Arıcılık ürünlerinin üretim teknikleri ve gerekli altyapının arıcı düzeyinde benimsenmemiş olması,

- Arıcıların gezginci arıcılıkta yaşadığı sorunlar,

- Hastalık ve zararlılara karşı koruma önlemleri, biyolojik mücadele yöntemleri konusunda bilgi eksikliği.

Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri Çalışma Grubunun genel ve özel hedefleri şu şekilde sıralanmıştır:

Bilinçli ve sağlıklı ürün eldesinin amaçlandığı arıcılık faaliyetlerinin özendirilmesi ve artırılması,

Şanlıurfa ve çevre illerde yerli arı genotiplerinin ıslahı ve seleksiyon faaliyetlerinin yürütülmesi, yerli ana arı üretim olanaklarının geliştirilmesi,

 Kalitesi ve sağlık durumu bakımından sertifikalı ana arı üretim sisteminin geliştirilmesi,

Arıcılık ürünlerinin kalite kriterlerinin belirlenmesi,

Bal arısı hastalıklarının tedavisinde alternatif tedavi seçeneklerin belirlenmesi;

Arıcılık ürünlerinin çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılması,

 

 

 

 

 

 


Araştırmacı Davetine Açık Pozisyonlar

Arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri alanında araştırma ve eğitim  yapacak tüm araştırmacılara, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci ve  projelerine açıktır.


B planı

Arı yetiştiriciliği eğitimi ve üreticiliğinin arttırılması ve Arı yetiştiricilğinde Türkiye'nin Dünyada ki yerinin güçlendirilmesi

Arı yetiştiriciliğinde yetiştiricilerin bilgilendirerek üretim sırasında  yapılan hataların azaltılması ve verimin arttırılması

Kraliçe ve işçi arıların bakım beslenmesinde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilerin güncellenmesi

Arı, polen, propolis ve arısütü gibi  arı ürünlerinin kullanıldığı ticari ürünlerin geliştirilmesi

Arı zehrinin içeriği ve olası fayda ve zararları belirlenerek ekonomiye kazandırılması

İlimizde  istihdamın sağlanması

  


Yaygın Etki

Şanlıurfa’da arı ve arı ürünlerinin üretiminin arttırılması Türkiye’nin dışa bağımlılığı azaltılmasına yardımcı olacağı gibi uluslararası arı ve arı ürünleri üretimi sıralamasında üst sıralara yerleşmesine katkı sağlayacaktır.

Arı yetiştiriciliğinde başlıca ekonomik kayıplara neden olan Nosema, Amerikan ve Avrupa yavru çürüklüğü gibi hastalıklara çözüm yolları aranacaktır.

Hayvansal üretimde hastalılardan korunmak ve hastalıkların tedavisini sağlamak amacıyla antibiyotiklerin kullanılması dirençli bakterilerin yanı sıra mutajenik, kanserojenik ve teratojenik etkilerle de toplum ve hayvan sağlığını etkileyebilmektedir. Son yıllarda antibiyotiklere karşı alternatif olabilecek arı ürünlerinden; bal, polen, arı sütü, propolis ve arı zehri gibi ürünlerin hayvan yetiştiriciliğinde doğal katkı maddesi olarak kullanılması; arı ürünleri ile hayvan beslenmesinde kullanılacak diğer maddelerle olan etkileri; olası etkilerin gen bazında etkili olup olmadığı ortaya konacaktır.

Son günlerde viral hastalıların tedavisinde arı ürünlerinin takviye olarak kullanılmasının olası etkileri; hayvan ve insan beslenmesinde ve tedavisinde kullanılan diğer maddelerle olan etkileşimleri çalışılarak bilime katkı sağlanacaktır.

Arı ürünleri ile yapılan çalışmalarda hedeflenen sonuçların ulaşılması durumunda patent başvurusu yapılacaktır.

Arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri ile yapılan çalışmalarda genç araştırmacıların bilgi ve deneyim kazanılmasına yardımcı olunacaktır.

Çalışma grubunda yapılan bilimsel araştırmalar ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda yayınlanacaktır.


Araştırma Ekibi

Prof. Dr. Ender YARSAN (Ankara Üni. Veteriner Fakültesi-Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı) 

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ORUÇ (Uludağ Üni. Veteriner Fakültesi-Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı) 

Prof. Dr. H. Vasfi GENÇER (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü)

Prof. Dr. Mehmet İRİADAM (Harran Üni. Veteriner Fakültesi-Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Oktay KESKİN (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Osman Yaşar TEL (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Mehtapgül ALTAŞ ATIĞ (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Parazitoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ali HAYAT (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Cerrahi Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Mehmet ÇABALAR (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Viroloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Abuzer K. ZONTURLU (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Faruk BOZKAYA (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Genetik Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Mehmet AVCI (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Hisamettin DURMAZ (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü)

Prof. Dr. Ahmet KILIÇ (HÜBTAM)

Doç. Dr. Rahşan İVGİN TUNCA (Muğla Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu)

Doç. Dr. Hüsamettin EKİCİ (Kırıkkale Üni. Veteriner Fakültesi-Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Ömer KORKMAZ (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Şükrü GÜRLER (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Zootekni Anabilim Dalı),

Doç. Dr. Birten EMRE (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Veli GÜLYAZI (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Viroloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Nihat YUMUŞAK (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Patoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Rahşan YILMAZ (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Patoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Serap KILIÇ ALTUN (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü)

Doç. Dr. Çiğdem ÇEBİ ŞEN (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Dölerme ve Sun'i Tohumlama Anabilim Dalı)

 Dr. Öğr. Ü. Sedat SEVİN (Ankara Üni. Veteriner Fakültesi-Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Ü. Ali SORUCU (Muğla Sıtkı Koçman Üni. Veteriner Fakültesi-Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz KAŞKO ARICI (Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.B.D)

Dr. Öğr. Ü. Nilgün PAKSOY (Harran Üni. Veteriner Fakültesi-Biyokimya Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Ü. Durhasan MUNDAN (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı)          

Dr. Öğr. Ü. Mücahit KAHRAMAN (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Zootekni Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Ü. Kasım TAKIM (Harran Üni. Veteriner Fakültesi-Biyokimya Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Ü. Akın YİĞİN (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Genetik Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Ü. Ahmet Murat SAYTEKİN (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Ü. Ünal YAVUZ (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Cerrahi Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Ü. Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK (Harran Üni. Veteriner Fakültesi-Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Ü. Fuat ÖZYÖRÜK (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Viroloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Ü. İrfan ÖZGÜNLÜK (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Viroloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğra AKKUŞ (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Ü. Canberk BALIKÇI (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Ü. Durhasan MUNDAN (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Zootekni Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Ü. Aydın DAŞ (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Zootekni Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Ü. Romedi ÇELİK (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Zootekni Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Ü. Sadık Serkan AYDIN (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı)

Dr. Yasin KAHYA (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü)

Arş. Gör. Dr. Besime DOĞAN DAŞ (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Egemen Erdem ÖZTÜRK (Harran Üni. Veteriner Fakültesi-Biyokimya Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Mehmet Emin AYDEMİR (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü)

Arş. Gör. Ayfer GÜLLÜ YÜCETEPE (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Kerem YENER (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Cerrahi Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Adem ŞAHAN (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. İsmail GÜNAL (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Gülşah GÜNGÖREN (Harran Üni. Veteriner Fakültesi- Zootekni Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Zozan GARİP (Harran Üni. Veteriner Fakültesi-Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı)  

Ozan AYGÜN (Veteriner Hekim- Doktora Öğrencisi)

Merve Atasever (Veteriner Hekim- Doktora Öğrencisi)

Fuat Serkan Kapucuk (Veteriner Hekim- Doktora Öğrencisi)

Mehmet Nuri Deveci (Veteriner Hekim- Yüksek Lisans Öğrencisi)


İş birliği Yapılacak Kurumlar

 

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü (Adıyaman), Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ordu  Arıcılık Araştırma Enstitüsü

 


Yayınlanmış Çalışmalar

Karahan Ş., Özmen Özbakır, G. 2020. Güneydoğu Anadolu’da Arıcılık Faaliyetlerinin ve Bal Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(4): 1148–1158.

ÖZBAKIR, G. Ö., & ALİŞİROĞLU, D. G. 2019. Bal Arılarında Beslenme Fizyolojisi ve Metabolizması. Hayvansal Üretim, 60(1), 67-74.

ÖZTOKMAK, A., & ÖZMEN ÖZBAKIR, G. (2017). Effects of Queen Emergence Weight on Some Behavioral Characteristics and Colony Performance Parameters in Şanlıurfa Local Honey Bees Apis mellifera L . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21(4), 385–393.

ÖZMEN ÖZBAKIR, G., DOĞAN, Z., & ÖZTOKMAK, A. (2016). Adıyaman İli Arıcılık Faaliyetlerinin İncelenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 20(2), 119–126.

Dogan, Z., Karagoz, M., & Ozbakir, G. O. (2014). Long Years Apiculture Data Model of Turkey: An Econometric Time Series Analysis. The Journal of Animal and Plant Sciences.

ÖZMEN ÖZBAKIR, G., & Fıratlı, Ç. (2013). Morphometric Classification of Honeybee Populations (Apis mellifera L) along the Southeast Border of Turkey. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19(6), 1396–1400.

ÖZMEN ÖZBAKIR, G., KONCAGÜL, S., ÇADIRCI, Ş., & Fıratlı, Ç. (2012). Genetic Parameters of Some Morphological Traits in Honey Bee Populations Apis mellifera L along the Southeast Border of Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 11(10), 1734–1738.

ÖZMEN ÖZBAKIR, G. (2013). İşçi Arılarda (A. mellifera L.) Yumurta Denetleme Davranışı. Hayvansal Üretim, 54(2), 24-29.

TEMAMOĞULLARI FÜSUN,ARAL FARUK,YILMAZ RAHŞAN (2018).  Royal Jelly Protection on Flunixin Meglumine Induced Spermiotoxicity and testicular Degeneration in Mice.  Polish Journal of Veterinary Sciences, 21(3), 497-506., Doi: 10.24425/122624 (Yayın No: 4398712)

KILIÇ ALTUN SERAP,DİNÇ HİKMET,PAKSOY NİLGÜN,TEMAMOĞULLARI FÜSUN,SAVRUNLU MEHMET (2017).  Analyses of Mineral Content and Heavy Metal of Honey Samples from South and East Region of Turkey by Using ICP-MS.  International Journal of Analytical Chemistry, 2017, 1-6., Doi: 10.1155/2017/6391454 (Yayın No: 3500984)

TEMAMOGULLARI FÜSUN,YAZAR ÜREK SELMA,ruhtan baskaya (2012). Determination of some

heavy metals in honey. Eurasian J. Vet Sci , 28(2), 38-40. (Kontrol No: 340223)

TEMAMOĞULLARI FÜSUN,ARAL FARUK (2008).  Effect Of The Royal Jelly On Sperm Quality In Mice.  Indian Veterinary  Journal, 85, 331-332. (Yayın No: 334708)

TEMAMOĞULLARI FÜSUN,HAYAT ALİ,BABA ZELİHA FÜSUN (2007).  Comparison of the of royal jelly and povidone iodine on wound healing in rabbits.  Journal of Animal and Veterinary Advances, 2(6), 203-205. (Yayın No: 333269)

YARSAN ENDER,TEMAMOĞULLARI FÜSUN,ISHRAGA IBRAHIM,BİLAL DİKMEN,KÖKSAL Ali,DAŞ YAVUZ KÜRŞAD (2007).  Contents of some metals in honeys from different regions in Turkey.  Bulletin of Enviromental Contamination Toxicology, 79(3), 255-258. (Yayın No: 334335)


Proje bütçesi

50000-150000 


İletişim

Prof Dr. Füsun TEMAMOĞULLARI Harran Üniversiteis  Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji A. D. E-posta: fkaracal@harran.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR  Harran Üniversitesi Ziraaat Fakltesi Zootekni Bölümü  E-posta: gozmenozbakr@harran.edu.tr