Yapay Zeka ve Robotik

Başarı Ölçütleri


Yürütücüler


Anahtar Kelimeler

Yapay Zeka, Robotik Kodlama


Grup Tanımı

Günümüzde bilimde ve teknolojide yaşanan gelişmelerin önemli bir bölümünde artık yapay zekâ rol oynamaktadır ve önümüzdeki yıllarda da bu yaklaşımın genişleyerek devam edeceği öngörülmektedir. Sayısal veri miktarındaki artış, bu tarz verilen işlenmesi ve onlardan otomatik olarak anlamlar çıkartılmasını bir zorunluluk haline getirmiştir. Ekonomik verilere bakıldığında günümüzdeki en başarılı yazılım şirketlerinin (Google, Facebook, Microsoft, vb.) bu alanda çalışan ve bu alana yatırım yapan şirketlerden oluştuğu görülmektedir

Makine öğrenmesi, makinelerin insanlar gibi öğrenerek karar verebilmeleri üzerinde çalışan araştırma alanıdır. Üzerinde yoğunlaşılan teknikler arasında doğrusal sınıflandırıcılar, Yapay Sinir Ağları, Karar Ağaçları, İstatistiksel Öğrenme Metotları, Destek Vektör Makineleri, Bulanık Uzman Sistemler gibi yaklaşımlar bulunmaktadır. Çok değişik uygulama alanları mevcuttur. Bunların bazıları arasında otonom arabalar, konuşma tanıma, protein dizileri, finansal risk analizi, çizelgeleme, sosyal ağlar, oyun oynama sayılabilir.

Veri madenciliği, büyük miktarda veri arasından işe yarar verilerin tespiti, bilgi çıkarımı, veri analizi ve buna bağlı karar verme işlemi ile ilgilenen araştırma alanıdır. Belli başlı uygulama alanları arasında sosyal ağ analizi, büyük veri (big data) analizi, döküman içerik tespiti, metin madenciliği, biyoinformatik, meteorolojik veri analizi, coğrafi bilgi sistemleri, vb. sayılabilir.

Görüntü işleme, çeşitli kaynaklardan alınan görüntüler üzerinde işlemler yaparak görüntünün daha istenilir bir şekle dönüştürülmesi, görüntüden bilgi çıkarımına uygun hale getirilmesini amaçlayan araştırma alanıdır. Görüntü işleme sonucu elde edilecek yeni görüntü bilgisayarla görü, örüntü tanıma, gerçek zamanlı video gibi aşamalarda kullanılacak şekle getirilmektedir. Görüntü işlemenin başlıca uygulama alanları arasında görüntü iyileştirme, arka plan çıkarımı, görüntü sıkıştırma, hareket tespiti, görüntü ayrıştırma gibi çalışmalar bulunmaktadır.


Özet Bilgi

Yapay zekâ; insanlara ait olan düşünme, yorumlama ve çıkarım yapma yetilerini bilgisayarlara kazandırmayı hedefleyen çalışmalara verilen ortak addır. Günümüzde, belirli konularda insanlarla kıyaslanabilir ve/veya onlardan daha başarılı bir şekilde işlevlerini yerine getirmekte olan yapay sistemler ortaya çıkmış durumdadır.

Bu sistemler, otonom araçlardan robotlara, otomatik çeviriden bilgi erişim sistemlerine, ses tanımadan yüz tanımaya kadar birçok farklı alanda başarıyla kullanılmaktadır. Ayrıca, son yıllarda yaşanan sayısal veri miktarındaki üstel artışla beraber bu verilerin işlenmesi ve anlamlandırılması çok büyük önem kazanmıştır. İşte bu noktada yapay zekâ yaklaşımları çok çeşitli çözümler sunmaktadır.

Disiplinler arası bir alan olan robotik, bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve makine mühendisliği alanlarından konular içerir. Robotik konusu, mobil robotlar (yerde, havada, suda, başka gezegenlerde bir yerden bir yere gidebilen) ve manipulator (robot kol) robotlar üzerine çalışmalar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Robotların hareket şekilleri (rota planlama, hareket planlama), sensörlerden gelen bilginin işlenip anlamlı hale getirilmesi, elde edilen bilgiyi belirli bir amaca yönelik olarak kullanabilecekleri programların yazılması, farklı uygulama alanlarına göre robot gövde tasarımları, robotların insanlarla etkileşimi, robot takımların etkin şekilde çalışmalarını sağlayacak algoritmalar, vb. konularda araştırma ve uygulama alanları bulunmaktadır.


Amaç

Veri Madenciliği

Sosyal Ağlar

Robot Planlaması

Doğa Esinli Hesaplama

Robot Haritalaması

Robot ile Görüntü İşleme

gibi konularda araştırma, proje ve yayınlar üretmektir.

 


Başarı Kriteri

1 YILLIK BAŞARI ÖLÇÜTLERİ (2020 Aralık Ayına Kadar)

1 adet ulusal veya uluslararası proje yapılması

2 YILLIK BAŞARI ÖLÇÜTLERİ (2021 Aralık Ayına Kadar)

Konu ile ilgili en az 2 yüksek lisans öğrencisinin yetiştirilmesi

 


Yaygın Etki

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu araştırmalar gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, kalifiye eleman yetiştirilmesi (yüksek lisans ve doktora öğrencileri) ve literatüre yeni yayınlar eklenmesi hedeflenen yaygın etkiler arasındadır.

 


Yürütücüler

Doç.Dr. İ.Berkan Aydilek
Dr.Öğr.Üyesi Serdar Çiftçi
Öğr.Gör.Umut Kuran


Araştırma Grubu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Nagehan İLHAN  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin TENEKECİ  

Dr. Öğr. Üyesi Dursun AKASLAN  

Öğr. Gör. M. Bilal ER  

Arş. Gör. Mehmet Umut SALUR  

Arş. Gör. Murat TOPTAŞ

 


İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı

 


Laboratuvar İmkanları

o Cihazlar ve resimleri


Etkinlikler

o Kongre – konferans-Sempozyum Katılım – TV Programları
GAPYENEV-2018 Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi, Şanlıurfa – Türkiye
 
 

 


Projeler

o Tamamlanmış ve Devam Eden Projeler
"İnsansız hava araçları ile elde edilen görüntülerin iyileştirilmesi
İnsansız hava araçları ile elde edilen görüntüler üzerinde nesne tanıma
Otomobiller için yapay zeka uygulamalarının incelenmesi"


Seçilmiş Yayınlar

  • Examining Effects of the Support Vector Machines Kernel Types on Biomedical Data    Classification, IB AYDILEK, 2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing
  • Yazılım hata tahmininde kullanılan metriklerin karar ağaçlarındaki bilgi kazançlarının incelenmesi ve iyileştirilmesi, İB Aydilek, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 24 (5), 906-914
 
 


İletişim

Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,

Mardin Yolu 22. km Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

İrtibat Personel : Doç. Dr. İ. Berkan AYDİLEK

E- posta : Berkanaydilek@harran.edu.tr

Tel : +904143183000/1465