Su ve Atıksu Araştırma Grubu

Başarı Ölçütleri


Yürütücüler


Anahtar Kelimeler

su arıtımı, atık su arıtımı, çamur arıtımı, adsorpsiyon, biyosorpsiyon, elektrokoagulasyon, membran, nitrifikasyon, denitrifikasyon

 


Özet Bilgi

Bu grubun çalışma konuları içme suyu arıtımı, evsel ve endüstriyel atık su arıtımı, çamur arıtımı konularında fiziksel, kimyasal, biyolojik(aktif çamur, ananerobik arıtım, biyosorpsiyon), elektrokimyasal ve fizikokimyasal(adsorpsiyon) metodlar başta olmak üzere her türlü su ve atık su arıtım prosesleri hususunda projeler, yüksek lisans ve doktora tezleri yapmak/yaptırmaktır.

 


Grup Tanımı

Su ve atıksu araştırmaları çalışma grubu, içme suyu kaynağı olarak nehir, göl ve yeraltı sularının yanısıra deniz suyunun fiziksel, kimyasal, biyolojik, elektrokimyasal vb. metodlarla arıtılabilirliğinin aratırılmasını yapmak. Evsel ve endüstriyel atıksuların fiziksel, kimyasal, biyolojik olarak arıtılabilirlikleri için yapılabilecek her türlü bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi yanısıra membran teknolojileri, adsorpsiyon ve aktif karbon araştırmalarının yapılması için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur.

Başlıca Çalışma konuları:

 • Atıksu Arıtma Teknolojileri
 • Biyolojik Arıtım Prosesleri
  • Aktif Çamur Prosesleri
  • Biyofilm Prosesler
  • Nitrifikasyon/Denitrifikasyon
  • Anaerobik Arıtma
 • Membran Bioreaktörler
 • Fiziko-kimyasal Arıtım Prosesleri
 • Adsorpsiyon,
 • Elektro-kimyasal Arıtım Prosesleri
 • Endüstriyel Atıksu Arıtımında Kullanılan Sistemler
 • İleri Arıtım Prosesleri
 • Doğal Arıtım Yöntemleri
 • Küçük Yerleşim Yerleri İçin Alternatif Atıksu Arıtma Teknolojileri
 • Atıksu Arıtma Tesislerinde Sera Gazı Emisyon Kaynakları, Karbon Ayak  İzi
 • Atıksuların Geri Kazanılması ve Tekrar Kullanılması
 • Arıtma Çamurlarının İşlenmesi ve Bertarafı
 • Arıtma Çamurlarının Arıtımı
 • Arıtma Çamurlarının Minimizasyonu
 • Arıtma Çamurlarının Yararlı Kullanım Alternatiflerinin Araştırılması

 

 • Su Arıtımı
 • İçme Sularının Fiziksel ve Kimyasal Arıtımı
 • İçme Suyu Arıtımında Membran Prosesler
 • Ototrofik ve Heterotrofik Denitrifikasyon Prosesleri
 • Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Su Kalite Standartları
 • AB Su Çerçeve Direktifi
 • Su Kalitesinin Biyolojik Değerlendirmesi
 • Havza Yönetimi

 

 


Yürütücüler: (En az iki adet öğretim üyesi)

 • Prof. Dr. Sinan UYANIK
 • Doç. Dr. M. Fatih DİLEKOĞLU
 • Doç. Dr. Özlem DEMİR

 


Araştırma ekibi

 • Harran Üniversitesi Personelleri

  • Prof. Dr. Sinan UYANIK
  • Doç. Dr. A. Dilek ATASOY
  • Doç. Dr. Özlem DEMİR
  • Doç. Dr. Mehmet Fatih DİLEKOĞLU
  • Doç. Dr. Deniz UÇAR
  • Doç. Dr. Mustafa ASLAN
  • Doç. Dr. Fatih DENİZ
  • Dr. Öğr. Üyesi Hakki GÜLŞEN 
  • Arş. Gör. Benan Yazıcı KARABULUT
  • Yüksek Lisans Öğr. Mazlum YAPİCİ

   

  Diğer Üniversitelerden Katılımcılar

  • Prof. Dr. Ömer ŞAHİN (Siirt Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Halil HASAR (Fırat Üniversitesi)

 


Amaç

Yeryüzünün yaklaşık %75 i su ile kaplıdır ancak insanoğlunun kullanabileceği su kaynakları sınırlıdır ve giderek azalmaktadır. Bu sebeple kıt olan kaynaklarımızın etkin kullanımı şarttır. İçme suyu kaynaklarının kullanılabildiği yüzeysel ve yer altı sularının kullanım standartları açısından gereken kaliteye eriştirilebilmesi için bir takım arıtım işlemlerinden geçmesi gerekmektedir.

Evsel ve endüstriyel atık suların alıcı ortamlara verilmeden evvel insan ve çevre sağlığı açısından zararsız hale getirilmesi yanı sıra yeniden kullanılabilmesi ile ilgili olarak çeşitli arıtım işlemlerinden geçmeleri gerekmektedir.

Su ve atık suların kullanılabilmesi ve zararsız hale getirilmesi için fiziksel, kimyasal, biyolojik, elektrokimyasal vb. bir çok metotla arıtıla bilirliklerinin araştırılması ve arıtım için değişik materyallerin kullanılabilirliği ile ilgili araştırmaların yapılması bu çalışma grubunun amaçlarıdır.

 

 


Başarı Ölçütleri

1 YILLIK BAŞARI ÖLÇÜTLERİ (2020 Aralık Ayına Kadar)

 1. Değişik tarımsal atıklar kullanılarak adsorbent eldesi ve boya sanayi ve ya boyalı atıksu arıtımında kullanılması. 
 2. Anaerobik çürütücü işletmelerine danışmanlık sağlanması
 3. İlk iki madde ile ilgili yıllık en az 2 SCI indeksli yayın yapılması
  1. YILLIK BAŞARI ÖLÇÜTLERİ (2021 Aralık Ayına Kadar)

 

 1. Koyun gübresi vb. atık materyaller kullanılmak suretiyle aktif karbon üretimi ve ilaç mikro kirleticilerinin arıtılabilmesi
 2. Mısır saplarından aktif karbon eldesi ve boyar madde arıtımında kullanılması
 3. Konu ile ilgili en az 2 yüksek lisans öğrencisnin yetiştirilmesi

 


B Planları

Bu çalışma konusu hem ülke hem de global ölçekte bir araştırma konusudur. Bu araştırmanın başarıyla sonuçlanabilmesi için teknik ve beşeri kaynaklar yeterlidir. Ancak finansal kaynağa ihtiyaç vardır. Bu kaynağı temin etmede ilk etapta HÜBAP’tan sağlanılması planlanmıştır. Bu finans sağlanamadığı veya yetersiz kaldığı durumda, B-planı olarak bölgesel kurumlardan GAP İdaresi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, KOSGEB’den talep edilmesi planlanmıştır. Daha sonra ön çalışmalarla netice alındıktan sonra TÜBİTAK gibi ulusal kuruluşlardan mali destek temini noktasına gidilecektir.

 


Yaygın Etki

Ülkemizde katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi son derece önem arz etmektedir. Araştırma grubu çalışmaları arasında yer alan tarımsal atıkların aktif karbona dönüştürülmesi çalışmaları bu amaçla oldukça önemlidir.

 

 


İşbirliği (Sanayi-Üniversite-Diğer Üniversiteler)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği

GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAPYENEV)

Enerji Verimliliği Laboratuvarı (GAPYENEV)

Uygulamalı Mühendislik Laboratuvarı  (GAPYENEV)

Termodinamik ve İklimlendirme Laboratuvarı (GAPYENEV)

Isı Transferi Laboratuvarı (GAPYENEV)

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTAM)
 

 


Açık Pozisyonlar (Araştırmacı Daveti)

Elektrokoagulasyon

Membran

Toksik maddelerin analiz yöntemleri

Malzeme bilimciler


 

 


Yayınlanmış Çalışmalar

 • Gülşen H.,Yapıcıoğlu P. Greenhouse gas emission estimation for a UASB reactor in a dairy wastewater treatment plant.  International Journal of Global Warming., 2019
 • Demir, O., Performance of thermophilic anaerobic sludge digester after alkaline-assisted thermal disintegration optimization using response surface methodology.  Water And Envıronment Journal, 32(4), 597-606. 2018.
 • Uçar, D. Membrane Process for the Reuse of Car Washing Wastewater.  Journal of Water Reuse and Desalination, 8(2), 169-175. 2018.
 • Uyanık, S., “A Tracer Study for the Improvement of Hydrodynamic Properties of Anaerobic Baffled Reactors  ABRs ,” International Journal of Environmental Science and Development, vol. 9, no. 9, pp. 274–277, 2018.
 • Demir, O. and Rastgeldi B., Treatment of the Pistachio processing wastewater using Fenton’s, Ultrasound with Fenton’s, and Coagulation processes.  Environment Protection Engineering, 44(1), 167-180. 2018.
 • Demir, O. Synthesis of Fe3O4 Magnetic Nanoparticles and Investigation of Removal Capacity. Journal Of The Chemıcal Socıety of Pakıstan, 40(1), 111-122. 2018.
 • Aslan, M., Türkmenler H., Membrane Processes Applications For Treatment Of yeast Industry Wastewater.  International Journal Of Advances In Science Engineering And Technology, 5(3), 57-59, 2017.
 • Şahinkaya, E. Yurtsever, A. ,Uçar, D. A novel elemental sulfur based mixotrophic denitrifying membrane bioreactor for simultaneous Cr VI  and nitrate reduction.  Journal of Hazardous Materials, 324, 15-21. 2017.
 • Türkmenler, H., Aslan, M. An Evaluation Of Operation And Maintenance Costs Of Wastewater Treatment Plants: Gebze Wastewater Treatment Plant Sample.  Desalination And Water Treatment, 76, 382-388, 2017.
 • Cebe A.  Uyanık S. AB Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Biyolojik Kalite Unsurları İle Su Kalitesinin izlenmesi, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 2017.
 • Dilekoglu, M.F. "Use of Genetic Algorithm Optimization Technique in the Adsorption of Phenol on Banana and Grapefruit Peels." Journal of the Chemical Society of Pakistan 38.6, 2016.
 • Demir, O, Effects of ultrasound coupled with potassium permanganate pre treatment of sludge on aerobic digestion.  Advances in Environmental Research, 5(4), 251-262. 2016.
 • Demir, O and Filibeli, A., The investigation of the sludge reduction efficiency and mechanisms in oxic settling anaerobic  OSA  process.  Water Science and Technology, 73(10), 2311-2323, 2016.
 • Uçar, D., Çokgör E., Şahinkaya E., Simultaneous nitrate and perchlorate reduction using sulfur based autotrophic and heterotrophic denitrifying processes.  Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 91(5), 1471-1477. 2016.
 • Uçar, D., Çokgör E. and Şahinkaya E. Evaluation of nitrate and perchlorate reduction using sulfur based autotrophic and mixotrophic denitrifying processes.  Water Science and Technology: Water Supply, 16(1), 208-218. 2016.
 • Kaya, M., Dilekoğlu, M. F., Şahin, Ö., & Saka, CPlasma treated sepiolite: a new adsorbent for removal of malachite green from contaminated water. Plasma Chemistry and Plasma Processing36(6), 1417-1430, 2016.
 • Türkmenler H., Aslan M., Management Of Waste Sludge In Pasaköy Advanced Biological Wastewater Treatment  Plant.  Journal of Environmental Protection And Ecology, 16(1), 214-221, 2015.
 • Uçar, D. Çokgör, E., Şahinkaya, E. (Heterotrophic autotrophic sequential system for reductive nitrate and perchlorate removal.  Environmental Technology, 37(2), 183-191, 2015.
 • Aslan M.,, Saatçi Yusuf Impacts Of Different Membrane Module Designs In Anaerobic Submerged Membrane Bioreactors.  Clean - Soil, Air, Water, 42(12), 1759-1764, 2014.
 • Aslan M.,, Saatçi Yusuf,Hanay Özge,Hasar Halil. Membrane Fouling Control In Anaerobic Submerged Membrane Bioreactor.  Desalination And Water Treatment, 52(40-42), 7520-7530. 2014.
 • Demir O. and Filibeli A., Effects of partial ozonation on activated sludge process for the minimization of excess sludge production during biological treatment.  Desalination and Water Treatment, 52(16-18), 3063-3075, 2013.
 • Atasoy A.D, Yesilnacar M.I., Şahin Ö.M., Removal of fluoride from contaminated ground water using raw and modified bauxite. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 91, 595–599, 2013.
 •  Atasoy A.D., Babar B., Sahinkaya E., Artificial Neural Network prediction of the performance of Upflow and Downflow Fluidized Bed Reactors treating Acidic Mine Drainage Water. Mine Water and the Environment, 32, 3, 222-228, 2013.
 • Şahinkaya E., Dursun, N., Kılıç, A., DemirelS., UyanıkS. and Çınar, Ö., “Simultaneous heterotrophic and sulfur oxidizing autotrophic denitrification process for drinking water treatment  Control of sulfate production,” Water Research, vol. 45, no. 20, pp. 6661–6667, Dec. 2011.
 • Uyanık, S. Bekmezci, O. K. and Yurtsever, A. “Strategies for successful ANAMMOX enrichment at laboratory scale,” CLEAN-Soil Air Water, pp. 653–657, 2011.
 • Yılmaz G, Şahinkaya, E. Uyanık S., Uruş, H.,. Akyüz, İ.N “Yatay Yüzey Altı Akışlı Yapay Sulak Alan Sistemlerini Kullanılmasıyla Stabilizasyon Havuzu Çıkış Suyu Kalitesinin İyileştirilmesi”, HR.Ü.Z.F. Dergisi, 13 (4) : 3-11, 2010.
 • Naz M., Uyanık, S., Yeşilnacar, M. İ. and Şahinkaya, E., “Side by side comparison of horizontal subsurface flow and free water surface flow constructed wetlands and artificial neural network  ANN  modelling approach,” Ecologıcal Engıneerıng, pp. 1255–1263, 2009.

 


Etkinlikler

 •  
  • VI. Uluslarası GAP Mühendislik Kongresi, 8-10 Kasım 2018.

 


Projeler ve Çalışmalar

 •  
  • Deniz Uçar, İçme Sularından Nitrat ve Perklorat’ın Elementel Kükürt (So) Ve Tiyosülfat (S2o32-) Bazlı Ototrofik ve Miksotrofik Membran Biyoreaktörlerde İndirgenmesi, Tübitak Projesi, 15/11/2017 (Devam Ediyor).
  • Mustafa Aslan, Haloalkali Şartlarda Anaerobik Batik Membran Biyoreaktör İle Eş Zamanli Sülfat Ve Organik Madde Gideriminin ve Membran Kirlenmesinin Araştırılması, Tübitak Projesi, Araştırmacı, 18/04/2017 (Devam Ediyor).
  • Deniz Uçar, Süt endüstrisi atıksuyundan biyogaz üretiminde iz element ihtiyacının belirlenmesi, Araştırma Projesi, Yürütücü, 01/07/2016 (Devam Ediyor).
  • Özlem Demir, Atıksu Arıtma Tesislerinde Sera Gazı Emisyon Kaynaklarının Araştırılması ve Sistem Optimizasyonu ile Sera Gazı Emisyonların Azaltılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 08/11/2016-21/12/2018.
  • Mehmet İrfan Yeşilnacar, Ayşe Dilek Atasoy, Sinan Uyanık, Burcu Kıran “GAP Bölgesi’nde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştirilmesinin Araştırılması” Projesi, 2.190.000 TL, Araştırmacı, 2018 (bitiş), Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje.
  • Hakkı Gülşen, Anaerobik Kesikli Biyoreaktörlerde Atık Çörek Otundan (Nigella Sativa) Üretilen Gaz İçeriğinin İrdelenmesi-HÜBAK 18026. 10.04.2018 -10.10.2018.
  • Adem Yurtsever, Sinan Uyanık, Deniz Uçar, Evsel atıksuların arıtımında yüksek organik kirletici yükünün dinamik membran biyoreaktörler ile giderilebilirliğinin araştırılması, BAP projesi. 31.03.2017 -02.12.2017.
  • Sinan Uyanık, Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı Projesi, Diğer Kurumlar tarafından Desteklenen Proje, 09.06.2017 -06.11.2017.
  • Sinan Uyanık, Deniz Uçar, Özlem Demir, Adıyaman İli Kahta İlçesi Atıksu Arıtma Tesislerinin Güncel Deşarj Standartlarını Sağlama Olanaklarının Araştırılması. Diğer Kurumlar tarafından Desteklenen Proje, 06.2017-31.07.2017.
  • Sinan Uyanık, Ülke Genelindeki Evsel Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumunun Tespiti Revizyon İhtiyacının Belirlenmesi Projesi, Diğer Kurumlar tarafından Desteklenen Proje. 01.04.2016 -07.12.2016.
  • Özlem Demir, Antep Fıstığı İşleme Tesisi Atıksularının Arıtılabilirliğinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 05/05/2014 - 04/05/2015.
  • Deniz Uçar, Elementel Kükürt Bazlı Ototrofik Denitrifikasyon Sürecinde Içme Sularından Nitrat ve Perklorat CIO4’ın Birlikte Giderimi, Tübitak Projesi, Yürütücü, 01/04/2013 - 31/12/2013.
  • Hakkı Gülşen, Mezbaha Atıksularının Anaerobik Membran Bioreaktörlerde  AnMBRs  Arıtılmasının Araştırılması   Proje No   1038, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:, 01/09/2010 - 01/09/2012.
  • A. Dilek Atasoy,   “Asidik Maden Sızıntı Suları (AMS) Arıtan Akışkan Yataklı Reaktör Performansının Yapay Sinir Ağları (YSA) ile Modellenmesi” Proje yürütücüsü: HÜBAK Projesi: 1017 nolu
  • Güzel Yılmaz, İçmesularında Önklorlama Uygulamaları ve Trihalometan Oluşum Riski, DPT Projesi, İÇTAG-102I085, 2008.
  • Sinan Uyanık, Mehmet İrfan Yeşilnacar,  Güzel, Yilmaz, Özlem Demir, Mustafa Aslan, Türkiye’deki Nehir Sedimentlerinde Makro-omurgasızlar Su Kalitesinin Değerlendirilmesi, Tübitak Projesi, 07/09/2003 - 05/08/2004.

 


Laboratuvar İmkânları

Su ve Atıksu Laboratuvarında

Gaz Kromotografisi, İyon Kromotografisi, atomik absorpsiyon spektrofotometresi, Toplam Organik Karbon Cihazı, Spektrofotometre, Yağ Tayin Cihazı, santrifüj, Hassas terazi gibi temel techizat mevcuttur.


Ürünler

 • Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
  • Adsorban olarak kullanılabilecek “ham boksit” ve “modifiye boksit” üzerinde birtakım çalışmalar yapılmış; florür ve ağır metal için yüksek giderim yüzdeleri elde edilmiştir.
  • Belirli bölgelerden elde edilen ham killer (çimento kili, montmorillonit vb.) ve bunlarn adsorpsiyon özelliklerinin iyileştirilmesiyle elde edilen modifiye killer ile kirlilik giderim çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
  • Laboratuvar ölçeğinde kurduğumuz Al ve Fe elektrotlarla işletilen elektrokoagülatörlerde nitrat ve arsenik gideriminde yüksek verimler elde edilmiştir. Florür için çalışmalar devam etmektedir.
  • Sulardan çeşitli kirlilik parametrelerini gidermeye yönelik laboratuvar ölçekli biyolojik reaktörler işletilmektedir.

 


Patentler

Hazırlık aşamasındadır.


İletişim

Mardin Yolu 22. km Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

İrtibat Personel : Doç. Dr. Mehmet Fatih DİLEKOĞLU 

E- posta : dilekoglu@harran.edu.tr

Tel : +904143183000/1273

Prof.Dr.Sinan UYANIK suyanik@harran.edu.tr

Doç.Dr. Özlem DEMİR odemir@harran.edu.tr